Publikace:
Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika: Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Cílem Ipn projektu "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací" (Ipn Metodika) je v horizontu od roku 2015 nahradit stávající Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací efektivnějším a na mezinárodní standardy kvality orientovaným systémem institucionálního hodnocení. Nové hodnocení v podobě informovaného peer-review bude reflektovat doporučení Ipn Audit a bude vycházet i z Dlouhodobých principů hodnocení přijatých RVVI. Nově připravovaný systém bude charakterizovat kombinace kvantitativního a kvalitativního hodnocení výstupů a přínosů tvůrčí činnosti výzkumných organizací (VO) s jasnými, do budoucnosti orientovanými ukazateli umožňujícími hodnotit dynamiku jejich rozvoje, bude posuzovat výstupy výzkumných organizací z hlediska jejich kvality, relevance, dopadu a efektivnosti, bude respektovat oborové a institucionální odlišnosti, umožní periodické hodnocení výkonnosti jak českého systému VaVaI jako celku, tak i jeho jednotlivých komponent v porovnání se světovými standardy všude tam, kde existují. Výsledky hodnocení mají umožnit strategické řízení jak na úrovni státní správy, tak i na úrovni jednotlivých institucí a pracovišť. Proces hodnocení bude navržen jako silně odolný proti nepotismu a bude mít silnou oporu v kvalitních hodnotitelích ze zahraničí a bibliometrické podpoře.


The objective of Ipn project “Effective evaluation and financing system for research, development and innovation“) is to replace from 2015 the existing Methodology of evaluating the results achieved by research institutions with a more effective system of institutional evaluation based on the international quality standards. The new evaluation in the form of informed peer-review will reflect the Ipn Audit recommendations as well as Long Term Evaluation Principles adopted by RVVI (Research, Development and Innovations Council). The new system will combine quantitative and qualitative evaluation of outputs and contributions of the creative activity of research institutions with clear and future oriented indicators in order to facilitate evaluation of their development dynamics, evaluate their outputs from the point of view of their quality, relevance, impact and effectiveness while respecting the departmental and institutional differences. It should enable periodic evaluation of the performance of Czech Research, Development and Innovation system as a whole and of its individual components in comparison with the global standards. The evaluation results should facilitate strategic management on the level of public administration as well as on the level of individual institutions and their departments. The evaluation process should be resistant to nepotism and should be supported by high quality international expert evaluators and bibliometrical criteria.

Popis
Klíčová slova
Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací, Ipn Metodika, projekt, KRE, Effective evaluation and financing system for research, development and innovation, project, KRE
Citace