Publikace:
Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor eCulture

Datum
2015
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Portál VNF představuje nový elektronický informační zdroj s unikátním obsahem. Shromažďuje informace o zvukovém dědictví - o existenci, lokaci a podobě zvukových dokumentů na území ČR. MZK na jeho realizaci spolupracuje s jednotlivými institucemi, které tento typ dokumentů uchovávají ve svých fondech a přebírá do VNF jejich metadatové záznamy. Nejde však jen o agregaci metadatových záznamů, ale také o připojování odkazů na již digitalizované dokumenty v zapojených institucích. VNF tak slouží jako komplexní nástroj pro odbornou i laickou veřejnost. Má ambice stát se dále agregátorem pro oblast zvukových záznamů, který bude moci sloužit i ke koordinaci akviziční činnosti zapojených institucí nebo sloužit ke sdílené katalogizaci.


The VNF Portal is a new electronic resource with unique content. Gather information about sound heritage - about the existence, location and form of sound documents in the Czech Republic. MZK on its implementation cooperates with individual institutions that keep this type of documents in their funds and take over VNF their metadata records. But it is not just about aggregating metadata records, but also about joining links to already digitized documents in the institutions involved. Thus, VNF serves as a comprehensive tool for professionals and the general public. He has the ambition to become an audio recorder aggregator can also serve to coordinate the acquisition activities of the involved institutions or to serve for shared cataloging.

Popis
Klíčová slova
Virtuální národní fonotéka, zvukové dokumenty, kulturní dědictví, agregace dat, záznam zvuku, Virtual National Phonoteque, audio documents, cultural heritage, data agregation, sound recording
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Národní agregátor ve světě eCulture
Datum a místo konání
2015-07-14
Praha (CZ)