Publikace:
Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury (NUŠL)

Datum
2011-05-25
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Vzrůstající potřeba přístupu ke sbírkám šedé literatury z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání vede ke koordinovanému sběru a budování sbírek na všech úrovních. Národní technická knihovna (NTK) zaštiťuje sběr šedé literatury na národní úrovni prostřednictvím projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“ za podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci výzkumných programových projektů. Cílem projektu je vybudování Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Základem digitálního repozitáře je kvalitní softwarové řešení, ale neméně důležité je budování partnerské sítě a spolupráce na základě dohodnutých a smluvně ošetřených podmínek. Na podporu sběru šedé literatury buduje NTK partnerskou síť producentů šedé literatury, jejíž vznik je podmíněn hned několika důvody. NUŠL se zaměřuje na odbornou šedou literaturu především z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Hlavními partnery a zdroji šedé literatury z oblasti vědy a výzkumu jsou Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce a grantové agentury. Za oblast vzdělávání jsou to především vysoké školy a z paměťových institucí knihovny a muzea. Spolupráce je zaměřena také na orgány státní správy a nevyhýbá se ani komerčnímu sektoru. Partnerem se nemůže stát jakýkoliv subjekt, protože cílem NUŠL je nabídnout svým uživatelům odborné dokumenty šedé literatury s originálním a hodnotným obsahem. Důležitým aspektem, který dále přispívá k nutnosti vytvářet partnerskou síť, je dodržování platných českých právních norem, především práva autorského, práva ochrany osobních údajů a obecného smluvního práva. Příspěvek představí budování partnerské sítě NUŠL na konkrétních příkladech z prostředí Akademie věd České republiky, výzkumných institucí, vysokých škol, knihoven, atd. a upozorní na důležité právní otázky z oblasti šedé literatury. K podpoře spolupráce slouží webové stránky projektu (http://nusl.techlib.cz) a jsou vytvářeny metodiky, postupy a organizována školení.


The growing need for access to collections of grey literature in the field of science, research and education leading to a coordinated collection building and collection at all levels. National Technical Library (NTL) has provided the collection of grey literature at the national level through the project "The Digital Library for Grey Literature – Functional Model and Pilot Implementation” supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic under research program projects.The project aims to build the National Repository of Grey Literature (NRGL). A network of grey literature producers has come into being along with the building of the NRGL digital repository. Emergence this network is conditioned by several reasons. NRGL focuses on technical grey literature, especially in science, research and education. The main partners and sources of gray literature in the field of science and research are the Academy of Sciences of the Czech Republic, public research institutions and grant agencies. In the area of education are especially high school, library and museums. Cooperation is also focused on public administration and can occur even in the commercial sector. The partner can not become any body, because NRGL to offer its users the technical documents gray literature with original and valuable content. An important factor contributing to the need for networking is the necessity of abiding by Czech law, primarily laws to do with copyright, the protection of privacy and general contractual rights. Paper presents NRGL building a partner network with specific examples from within the Academy of Sciences of the Czech Republic, research institutions, universities, libraries, etc., and draw attention to important legal issues from the grey literature. To promote cooperation is the project's website (http://nrgl.techlib.cz) and developed the methodology, procedures, and organized training.

Popis
Klíčová slova
partnerská síť, Národní uložiště šedé literatury, partner network, National Repository of Grey Literature
Citace