Publikace:
Situace a záměry v oblasti péče o zvukové dokumenty v paměťových institucích ČR

Datum
2016-11-08
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek poukazuje na neutěšenou situaci v oblasti péče o zvukové kulturní dědictví v ČR. V oficiálních státních dokumentech se toto téma sice nově objevilo, avšak v praxi nedošlo k potřebným změnám. Některé kroky vykonala Moravská zemská knihovna, ale stále postrádáme systematickou podporu a hlavně vytvoření metodického centra. Stále více tak ztrácíme čas, nosiše fyzicky degradují a hrozí definitivní ztráta jejich obsahu. Prezentovaný model zachycuje celou šíři problémů k řešení a aktéry, které je nutno zapojit.


The paper highlights the plight of the Czech Republic in the area of care for sound cultural heritage. Although this topic has recently appeared in the official state documents, there have been no changes in practice. Some steps were taken by the Moravian Land Library, but we still lack systematic support and, above all, the creation of a methodological center. We are increasingly wasting our time, physically degrading our bearers and threatening to permanently lose their content. The presented model explores the whole range of problems to be addressed and the actors that need to be involved.

Popis
Klíčová slova
záznam zvuku, zvukové dokumenty, státní kulturní politika, agregace dat, Virtuální národní fonotéka, sound recording, audio documents, state cultural policy, data aggregation, Virtual National Phonoteque
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Kultura 2016
Datum a místo konání
2016-11-08
Praha (CZ)