Publikace:
Amatérské rádio a související řady

Datum
2023
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Zpráva o fyzické kontrole titulu Amatérské rádio a sousející řady přináší výsledné zpracování těchto časopisů. Byly provedeny změny řazení ve skladech z důvodů lepší orientace. Do fondu byly zapracovány i dary a vytvoření rezervních svazků, podle možností a fyzického stavu knihovních jednotek. Změny nastaly i v možnostech vypůjčení z důvodů zachování časopisů. Zpráva je určena všem zaměstnancům NTK, kteří pracují s knihovním fondem.


The report on the physical inspection of the title Amateur Radio and related series presents the resulting processing of these magazines. Ordering changes were made in stores for reasons of better orientation. Gifts and reserve volumes were also included in the fund, according to the possibilities and physical condition of the library units. There have also been changes in the borrowing options for reasons of preserving magazines. The report is intended for all NTK employees who work with the library collection.

Popis
Klíčová slova
knihovní fondy, evidence knihovních fondů, vyřazování knihovních fondů, časopisy, radiokomunikace, elektronika, radiotechnika, library collections, records of library collections, weeding library collections, serials, radiocommunication, electronics, radio engineering
Citace