Publikace:
Obsahová prověrka fondu Národní technické knihovny

Licence
Datum
2013
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Cílem práce je popsat a analyzovat postupy obsahové prověrky fondu ve Státní technické knihovně, resp. Národní technické knihovně. Obsahová prověrka se zabývá posuzováním knihovního fondu z několika hledisek tak, aby bylo dosaženo co nejlepší aktuálnosti a využitelnosti tohoto speciálního fondu. Knihovní dokumenty, které stanoveným kritériím neodpovídají jsou navrhovány k vyřazení. V současnosti je tato činnost v knihovně prováděna v Referátu obsahové prověrky fondu, kde jsou odděleně hodnoceny monografické i seriálové publikace. V této bakalářské práci jsou vysvětleny odlišné přístupy k oběma druhům dokumentů, jak při samotné obsahové prověrce fondu, tak i při jejich odepisování. Jsou zde také naznačeny budoucí změny v práci Referátu obsahové prověrky z důvodů rozšiřování knihovního fondu o další dokumenty integrujících se knihoven.


The aim of this work is to describe and analyze procedures of the content checking of collections in the State Technical Library, respectively, in the National Technical Library. The content checking of collections is concerned with evaluation of the library fund from several points to achieve the best currency and usability of this special fund. Unsuitable library documents are suggested to the withdraw. Today is this activity practiced in the Department of the content checking of the library fund, where are monographs and serials separately evaluated. In this bachelor's work are different approaches to content checking and documents write off explained. There are also sketched changes in the work of the Department, planned due to expanding of the library fund for documents from libraries incorporated in future.

Popis
Klíčová slova
aktualizace knihovního fondu, obsahová prověrka fondu, vyřazování dokumentů, odpis dokumentů, metodika vyřazování knih, úbytkový seznam, collection updating, content checking of collections, document disposal, documents write off, disposal policy, withdrawals register
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání