Vysokoškolské kvalifikační práce

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 12 z 12
 • PublikaceOtevřený přístup
  Sjednocování věcného popisu agregovaných záznamů v repozitáři NUŠL
  (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016) Charvátová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá metodami sjednocení věcného popisu v záznamech agregovaných z různých zdrojů v prostředí digitálního repozitáře na příkladu Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Po představení zahraničních zkušeností ze systémů BASE a LASSO je popsána i současná praxe v repozitáři NUŠL, v němž je k jednotnému popisu pomocí Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) využívána automatická indexace. V rámci práce byly na PSH namapovány skupiny Konspektu a tezaurus MeSH. Tato mapování byla aplikována na záznamy přebírané do systému NUŠL z Národní lékařské knihovny a v průběhu navrženého experimentu byl srovnán výsledný věcný popis tvořený hesly PSH přiřazených na základě vytvořených mapování a věcný popis vytvořený automatickou indexací. Kromě toho byla řešena i možnost mapování autorských klíčových slov popisujících vysokoškolské kvalifikační práce v záznamech pocházejících z repozitářů spolupracujících vysokých škol.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Marketing v Národní technické knihovně
  (Institute of Technology Sligo, 2010) Bartůšková, Pavla; Johnová, Radka; Buřilová, Marcela
  Absolventská práce popisuje marketing Národní technické knihovny.Soustřeďuje se hlavně na analýzu kvality, úrovně a přístupnosti služeb, jelikož toto hledisko považuje za základní, podle něhož je posuzována celá knihovna. V úvodních kapitolách práce je charakterizována knihovna a knihovní fond. Hlavní část práce tvoří podrobný rozbor služeb knihovny, její strategie včetně SWOT analýzy. Poslední kapitoly se zabývají srovnáním knihovního systému ALEPH využívaného v NTK a systémem KONIÁŠ, který používá Městská knihovna v Praze.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Volně přístupný fond Národní technické knihovny v praxi
  (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010) Kistanová, Marta; Římanová, Radka; Němečková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá volně přístupným fondem Národní technické knihovny (NTK). Práce zahrnuje popis zpracování fondu v Klementinu včetně stěhování fondu do skladů v nové budově v Dejvicích a dále je popsána organizace zpracování a vyskladňování volně přístupného fondu ze skladových prostor nové budovy do volně přístupného prostoru NTK. Fond určený pro volný výběr je stavěný podle třídění Kongresové knihovny (Library of Congress Classification). Cílem práce je popsat ucelený proces zpracování volně přístupného fondu. Práce popisuje klady i zápory realizace stavění fondu a dále popisuje zkušenosti po prvním roce provozu v nové budově. Jako výstup úspěšnosti stavění fondu v NTK jsou zpracovány dva dotazníky, jeden pro zaměstnance, druhý pro zákazníky, jejich úkolem je nastínit zpětnou vazbu spokojenosti či nespokojenosti s volným výběrem. V závěru práce se popisují a řeší problémové okruhy z realizace stavění fondu včetně navržených opravných řešení.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Polytematický strukturovaný heslář (PSH) a Předmětová hesla Kongresové knihovny (LCSH) v kontextu vybraných trendů ve vývoji systémů organizace znalostí
  (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011) Kožuchová, Kristýna; Havlíčková, Klára; Drobíková, Barbora
  Diplomová práce analyzuje Polytematický strukturovaný heslář (PSH) a Předmětová hesla Kongresové knihovny (LCSH) v kontextu vybraných trendů ve vývoji systémů organizace znalostí. Za tímto účelem jsou nejprve představeny systémy organizace znalostí (KOS), jejich taxonomie a návrh způsobu jejich hodnocení. Dále je charakterizován World Wide Web v kontextu organizace znalostí se zaměřením na webovou éru KOS. Třetí kapitola se věnuje vybraným trendům ve vývoji KOS, konkrétně se věnuje interoperabilitě KOS a aplikaci webových technologií. Ve čtvrté kapitole jsou na základě navrženého způsobu hodnocení KOS popsány dva tradiční zástupci KOS, tedy PSH a LCSH. Poslední kapitola se zaměřuje na analýzu vybraných trendů ve vývoji KOS v kontextu PSH a LCSH. Analýza představuje detailnější pohled na převod PSH a LCSH do datového modelu SKOS, který je společný oběma systémům, stejně jako uvádí příklady interoperability těchto systémů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Indexace fondů Státní technické knihovny pro volně přístupný fond v Národní technické knihovně
  (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009) Kožuchová, Kristýna; Římanová, Radka; Maixnerová, Lenka
  Bakalářská práce popisuje způsob, jakým byly reindexovány fondy Státní technické knihovny(STK) pro volně přístupný fond v Národní technické knihovně(NTK)klasifikačním systémem Třídění Kongresové knihovny. Práce zachycuje konkrétní poznatky z procesu reindexace ve Státní technické knihovně. V úvodu je stručně představen Projekt výstavby Národní technické knihovny, další kapitola je věnována klasifikačnímu systému Třídění Kongresové knihovny. Samostatná kapitola uvádí důvody, proč bylo Třídění Kongresové knihovny zvoleno jako klasifikační systém pro stavění volně přístupného fondu v NTK. Dále je popsán průběh zavedení indexace do rutinního provozu STK a v poslední kapitole jsou zmíněny osobní zkušenosti a vlastní dojmy s pracovním působením v STK.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Proměny organizace a řízení akvizičního oddělení Státní technické knihovny od roku 2001 do roku 2009
  (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010) Sadílková, Barbora; Římanová, Radka; Stöcklová, Anna
  Diplomová práce se zabývá organizací a řízením akvizičního oddělení Státní technické knihovny (STK). Jejím cílem je analyzovat, popsat a zhodnotit proměny akvizice realizované v letech 2001–2009. Práce vychází z teoretických předpokladů organizace práce, které jsou popsány v úvodní kapitole. V teoretické rovině text seznamuje s náplní práce akvizitérů v knihovnách. Po úvodních dvou kapitolách následuje praktická část práce. V této části je provedena dekompozice statických a dynamických prvků STK, které souvisejí s činností akvizitérů. Dále jsou zachyceny proměny organizační struktury knihovny, která se formovala v průběhu reorganizací. Akvizice je nejen vstupním procesem spletitého informačního systému, ale také stojí na začátku linky zpracování, která je v textu popsána. Proměnám akvizičního oddělení STK je věnována samostatná kapitola, kde je podrobně rozebráno uspořádání akvizice a náplň práce akvizičních pracovníků. Působení akvizice dokreslují statistické výkazy. V závěrečné kapitole jsou vyhodnoceny uskutečněné organizační proměny akvizičního oddělení.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Porovnání organizace práce v Místní knihovně Radotín a v Národní technické knihovně
  (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012) Srbová, Michaela; Římanová, Radka; Černá, Milena
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním organizace práce v Místní knihovně Radotín a v Národní technické knihovně. První část práce je zaměřena obecně na management, popisuje jeho funkce, motivaci a komunikaci. Další část práce se věnuje specifikaci managementu v prostředí knihoven se zaměřením na jeho funkce, motivaci a aplikaci současných trendů v managementu knihoven. V následujících kapitolách bakalářská práce představuje obě knihovny z hlediska organizace práce a seznamuje s provedením dotazníkového průzkumu zaměřeného na styl řízení lidí. V poslední části jsou knihovny porovnány z hlediska organizace práce a stylu řízení lidí.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Elektronické knihy ve specializovaných knihovnách: akvizice, katalogizace a služby
  (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011-12-18) Bártová, Tereza; Římanová, Radka
  Bakalářská práce analyzuje situaci elektronických knih v českých specializovaných knihovnách. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně elektronické knize, se zaměřením na vědecké elektronické monografie. Popsány jsou procesy spojené s vydáváním e-knih a principy budování knihovního fondu. Dále je obecně zmapována situace v českých specializovaných knihovnách, zejména v souvislosti s dotačními programy MŠMT ČR na podporu infrastruktury výzkumu a vývoje (2000-2011). Zmíněny jsou také moţnosti vyhledávání e-knih. Formou hloubkového strukturovaného rozhovoru s odbornými pracovníky Národní technické knihovny a Národní lékařské knihovny byly zjištěny podrobnosti týkající se akvizice, zpracování a zpřístupnění elektronických knih a informace následně porovnány.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Služba „eBooks on Demand“ v České republice
  (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011) Simandlová, Tereza; Římanová, Radka; Sakastrová, Lucie
  Bakalářská práce představuje evropský kooperativní projekt Elektronické knihy na objednávku – Evropská knihovní síť (eBooks on Demand – A European Library Network, EOD) a stejnojmennou službu, jejímž cílem je digitalizace historických tisků na objednávku. První část práce přináší obecný vhled do historie projektu, popisuje cíle, klíčové aktivity projektu a technologické postupy služby. Dále se práce zaměřuje na popis současného stavu služby EOD v České republice. Poslední část představuje nástroje propagace služby EOD a jejich případné rozšíření o nové možnosti.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Automatizace procesů správy a možnosti integrace Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně
  (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, 2011) Škuta, Ctibor; Nič, Miloslav
  Polytematický strukturovaný heslář (PSH) je česko-anglický řízený slovník, spravovaný Národní technickou knihovnou (NTK). Jeho primárním účelem je ruční indexace dokumentů v NTK a dalších paměťových institucích, které jej používají. Jeho současná verze (PSH 3.0) obsahuje přes 13 800 hesel, rozdělených do 44 kategorií pokrývajících hlavní okruhy lidského vědění. Cílem práce je automatizace a standardizace procesů spojených s jeho obsahovou aktualizací, správa a vývoj prostředků určených pro jeho prezentaci a vyhledávání možností integrace do projektů, které mohou těžit z jeho strukturních vlastností.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Technické aspekty implementace OPAC VuFind v Národní technické knihovně
  (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016) Mareček, Daniel; Římanová, Radka; Souček, Martin
  Diplomová práce popisuje technické aspekty úspěšné implementace portálu VuFind v Národní technické knihovně. Analýzou zdrojového kódu vznikl užitečný návod pro nasazení tohoto svobodného software v české knihovně. Hlavním zjištěním je fakt, že portál VuFind je schopným řešením pro účinné a efektivní vyhledávání a prohlížení integrovaných knihovnických zdrojů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Obsahová prověrka fondu Národní technické knihovny
  (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013) Burkertová, Zuzana; Buřilová, Marcela; Kučerová, Helena
  Cílem práce je popsat a analyzovat postupy obsahové prověrky fondu ve Státní technické knihovně, resp. Národní technické knihovně. Obsahová prověrka se zabývá posuzováním knihovního fondu z několika hledisek tak, aby bylo dosaženo co nejlepší aktuálnosti a využitelnosti tohoto speciálního fondu. Knihovní dokumenty, které stanoveným kritériím neodpovídají jsou navrhovány k vyřazení. V současnosti je tato činnost v knihovně prováděna v Referátu obsahové prověrky fondu, kde jsou odděleně hodnoceny monografické i seriálové publikace. V této bakalářské práci jsou vysvětleny odlišné přístupy k oběma druhům dokumentů, jak při samotné obsahové prověrce fondu, tak i při jejich odepisování. Jsou zde také naznačeny budoucí změny v práci Referátu obsahové prověrky z důvodů rozšiřování knihovního fondu o další dokumenty integrujících se knihoven.