Publikace:
Elektronické knihy ve specializovaných knihovnách: akvizice, katalogizace a služby

Licence
Datum
2011-12-18
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Bakalářská práce analyzuje situaci elektronických knih v českých specializovaných knihovnách. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně elektronické knize, se zaměřením na vědecké elektronické monografie. Popsány jsou procesy spojené s vydáváním e-knih a principy budování knihovního fondu. Dále je obecně zmapována situace v českých specializovaných knihovnách, zejména v souvislosti s dotačními programy MŠMT ČR na podporu infrastruktury výzkumu a vývoje (2000-2011). Zmíněny jsou také moţnosti vyhledávání e-knih. Formou hloubkového strukturovaného rozhovoru s odbornými pracovníky Národní technické knihovny a Národní lékařské knihovny byly zjištěny podrobnosti týkající se akvizice, zpracování a zpřístupnění elektronických knih a informace následně porovnány.


Bachelor thesis analyzes the situation of electronic books in the Czech specialized libraries. Introductory chapters are devoted to general e-book, with a focus on scientific electronic monographic publications. Described are processes associated with the issue of e-books and principles of building a library collection. I tis generally mapped the situation in the Czech specialized libraries, especially in connection with the subsidy programs of the Ministry of Education to support the infrastructure of research and development (2000-2011). Mentioned the possibility of searching e-books. Through an in-depth structured interview with a professional staff of the National Technical Library and the National Library of Medicine have found details of the acquisition, cataloguing and access to electronic books and informations are then compared.

Popis
Klíčová slova
e-knihy, discovery systémy, dotační programy MŠMT, e-čtečky, federalizované vyhledávání, vědecká nakladatelství, Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, průzkum, e-books, discovery systems, subsidy programs of MŠMT, federated search, scientific publisher, National Library of Technology, National Medical Library, survey
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání