Publikace:
Volně přístupný fond Národní technické knihovny v praxi

Licence
Datum
2010
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Diplomová práce se zabývá volně přístupným fondem Národní technické knihovny (NTK). Práce zahrnuje popis zpracování fondu v Klementinu včetně stěhování fondu do skladů v nové budově v Dejvicích a dále je popsána organizace zpracování a vyskladňování volně přístupného fondu ze skladových prostor nové budovy do volně přístupného prostoru NTK. Fond určený pro volný výběr je stavěný podle třídění Kongresové knihovny (Library of Congress Classification). Cílem práce je popsat ucelený proces zpracování volně přístupného fondu. Práce popisuje klady i zápory realizace stavění fondu a dále popisuje zkušenosti po prvním roce provozu v nové budově. Jako výstup úspěšnosti stavění fondu v NTK jsou zpracovány dva dotazníky, jeden pro zaměstnance, druhý pro zákazníky, jejich úkolem je nastínit zpětnou vazbu spokojenosti či nespokojenosti s volným výběrem. V závěru práce se popisují a řeší problémové okruhy z realizace stavění fondu včetně navržených opravných řešení.


This thesis studies an open access area of National Technical Library (NTL). Thesis includes a description of the collection manipulation in Klementinum, including moving of the collection to deposits in its new building in Dejvice. Furthermore it describes organization of the processing and delivering of the open access collection from the new building deposits to the open access area of NTL. The collection, which is assigned for an open access area is built according to the Library of Congress Classification. The aim of this thesis is to describe the integrated process of open access area handling. The thesis describes positives and negatives that appeared during the collection establishment. Furthermore it describes experience after one year of operation in the new building. As an output of this successful collection establishment in NTL, two questionnaires were compiled – one for employees and one for customers. The purpose of the questionnaires was to depict the feedback of satisfaction or dissatisfaction with the open access area. In the end of the thesis problem areas and issues from the collection establishment realization, including suggested corrective solutions, are described.

Popis
Klíčová slova
volně přístupný fond, volný výběr, stavění knihovního fondu, klasifikace, automatická klasifikace, indexace, aplikace klasifikačních systémů, odborné knihovny, Národní technická knihovna, Kongresová knihovna, open access area, open shelves, shelving, classification, automatic classification, indexing, aplication of classification systems, special library, National Technical Library, Library of Congress
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání