Publikace:
Sjednocování věcného popisu agregovaných záznamů v repozitáři NUŠL

Licence
Datum
2016
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Diplomová práce se zabývá metodami sjednocení věcného popisu v záznamech agregovaných z různých zdrojů v prostředí digitálního repozitáře na příkladu Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Po představení zahraničních zkušeností ze systémů BASE a LASSO je popsána i současná praxe v repozitáři NUŠL, v němž je k jednotnému popisu pomocí Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) využívána automatická indexace. V rámci práce byly na PSH namapovány skupiny Konspektu a tezaurus MeSH. Tato mapování byla aplikována na záznamy přebírané do systému NUŠL z Národní lékařské knihovny a v průběhu navrženého experimentu byl srovnán výsledný věcný popis tvořený hesly PSH přiřazených na základě vytvořených mapování a věcný popis vytvořený automatickou indexací. Kromě toho byla řešena i možnost mapování autorských klíčových slov popisujících vysokoškolské kvalifikační práce v záznamech pocházejících z repozitářů spolupracujících vysokých škol.


The diploma thesis focuses on subject description unification methods in records aggregated from different sources in digital repositories, using the example of the National Repository of Grey Literature (NRGL). After presenting experiences with systems BASE and LASSO abroad, I describe the current situation in NRGL, where the automatic indexing is used to assign each record a unified subject heading from the Polythematic Structured Subject Heading System (PSSHS). The thesis then presents how the MeSH thesaurus and Conspectus categorization scheme were mapped to PSSHS. These mappings were then applied to records from the National Medical Library. The aim of the experiment was to compare the subject description consisting of PSSHS subject headings created by automatic indexing, and the subject description created by mapping. In addition to that I explore the possibilities of mapping author keywords in records of academic theses.

Popis
Klíčová slova
automatická indexace, mapování, automatic indexing, mapping
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání