Publikace:
Repozitáře šedé literatury

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Kniha Repozitáře šedé literatury představuje pojem šedé literatury, její vývoj, typy a producenty především v evropském kontextu se zaměřením na Českou republiku. Současně přibližuje na příkladu Národního úložiště šedé literatury budovaného v Národní technické knihovně, které bylo prakticky implementováno, postup budování repozitáře s aspekty šedé literatury. Mezi nejdůležitější aspekty při budování repozitářů šedé literatury patří spolupráce a legislativa. Pro praktické vybudování digitálního repozitáře uvádí kniha nutné komponenty, jako analýza, výběr a implementace software, tvorba metadatového formátu a audit důvěryhodnosti repozitáře.


The book Grey Literature Repositories provides information about the concept of grey literature, its development, types, and producers in the European context, with a focus on the Czech Republic. The example of the National Repository of Grey Literature, practically implemented in the National Technical Library, is given to illustrate how such a repository may be built. The most important factors in the success of such project are cooperation and legislation. The book presents the components necessary to construct a repository from a practical viewpoint, namely analysis, selection and implementation of software, creation of the metadata format and audit of repository credibility.

Popis
Klíčová slova
digitální repozitáře, národní programy a projekty, zpřístupňování dokumentů, zpřístupňování informací, kooperační systémy knihoven, mezinárodní spolupráce, mezinárodní standardizace a normalizace, digital archives, national programs and projects, accessibility of documents, accessibility of information, cooperative library systems, international cooperation, international standardization
Citace