Publikace:
Právní aspekty primárních výsledků vědy a výzkumu

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2015
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Tento příspěvek se zaměřuje na právní aspekty surové šedé literatury, která je chápána jako dosud nepublikované, prozatímní nebo nekompletní vědecké výsledky jako např. primární výzkumná data nebo pracovní verze vědeckých článků. Konkrétně se příspěvek zabývá dvěma problematickými oblastmi: 1) odpovědnosti za újmu vyplývající z nedostatečného (nebo dokonce zakázaného), využívání výsledků a možnostech omezení této odpovědnosti; 2) majetkovými právy k takové šedé literatuře a smluvním možnostem nakládat s ní poté, co byla nabídnuta k publikaci (tj. i otázky autorských práv k pre-printům, post-printům a vydavatelským verzím vědeckých článků).


This contribution focuses on the legal aspects of raw grey literature that is understood as yet to be published, interim or incomplete scientific results like raw primary data or drafts of scientific articles. Specifically the contribution deals with two problematic areas: 1) liability for damages resulting from inadequate (or even forbidden) use of the results and possibilities of limitation thereof; 2) ownership of such grey literature and contractual possibility to dispose therewith after it has been offered to official publication (i.e. the copyright issues of pre-prints, post-prints and publisher’s edition).

Popis
Klíčová slova
výzkumná data, research data
Citace