Konference o šedé literatuře a repozitářích

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 20 z 115
 • PublikaceOtevřený přístup
  Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2015
  (Národní technická knihovna, 2015) Národní technická knihovna
 • PublikaceOtevřený přístup
  Evaluace Konference o šedé literatuře a repozitářích 2015
  (2015) Vyčítalová, Hana; Charvátová, Michaela
  Národní technická knihovna (NTK) uspořádala 8. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Prostřednictvím této akce je zajištěna prezentace informací a aktualit o šedé literatuře, digitálních repozitářích a příbuzných tématech z ČR i ze zahraničí. Konference navazuje na řadu Seminářů ke zpřístupňování šedé literatury, jak se akce dříve jmenovala. Konference se uskutečnila 21. října 2015 v Ballingově sále v Národní technické knihovně v Praze. Letošní ročník byl uspořádaný opět jako mezinárodní, zúčastnili se hosté z Německa, Rakouska, Polska a Francie.
 • PublikaceOtevřený přístup
  8. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
  (2015) Národní technická knihovna
  Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Parlamentní institut
  (2015) Caletka, Stanislav
  Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro obě parlamentní komory. Parlamentní institut má tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Příspěvek je zaměřen především na zpracování různých dokumentů, podkladových materiálů pro poslance a senátory, analýzy či studie a možnosti jejich zveřejňovaní. Parlamentní institut přispívá do Národního úložiště šedé literatury od roku 2012.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Problematika zveřejňování různorodých vědeckých výstupů v repozitářích šedé literatury z pohledu biomedicínského inženýrství
  (2015) Francová, Pavla; Krueger, Stephanie
  Bez ohledu na zaměření či oblast výzkumu, každý vědec v průběhu své kariéry produkuje velké množství různorodých výstupů – laboratorní deníky, grantové zprávy, obrazové výstupy apod. Přestože jejich zpřístupnění by přineslo značné výhody celé vědecké obci, nejsou tyto materiály běžně dostupné. Z jakého důvodu se proto vědci stále zdráhají aktivně využívat repozitářů šedé literatury pro sdílení odborných materiálů? Autorky budou diskutovat možnosti povzbuzení vědecké komunity ke sdílení různorodých výstupů v repozitářích a konkrétními ukázkami vědeckého využití šedé literatury na vlastním výzkumném projektu.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Co dělat, aby byla data v doktorských disertacích znovu využitelná pro výzkum?
  (2015) Schöpfel, Joachim; Malleret, Cécile
  Jak může akademická knihovna přispět k tomu, aby byla data odevzdávaná jako součást doktorských disertačních prací znovu využitelná pro výzkum? Tento příspěvek poskytne několik doporučení pro informační profesionály. Doporučení jsou založena na zhodnocení studií, projektů a empirických důkazů získaných pomocí obsahové analýzy zdrojů a typů dat z 300 tištěných i digitálních disertací z oblasti sociálních a humanitních věd (1987-2013) a také na základě průzkumu managementu dat, kterého se zúčastnilo přes 300 vědců a Ph.D. studentů z Univerzity v Lille v dubnu a květnu 2015.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Doporučené rozdělení odpovědnosti za správu repozitáře mezi zaměstnance a zaměstnavatele
  (2015) Koščík, Michal
  Každá instituce, která provozuje digitální repozitář, musí učinit rozhodnutí, zda ponechat jeho naplňování přímo na zaměstnancích, kteří sdílený materiál tvoří, anebo zda přenechat správu repozitáře na specializovaném oddělení. S tím mimo jiné souvisí otázka, zda instituce přenechává autorům zaměstnaneckých děl právo s těmito díly dále nakládat (například je poskytovat třetím stranám), nebo zda vykonává majetková práva k zaměstnaneckým dílům vlastním jménem. Rozhodnutí o obou nastíněných otázkách musí být ve vzájemném souladu. Příspěvek shrne právní problémy vyplývající z nesprávně nastaveného systému zveřejňování (sdílení) zaměstnaneckých děl a dat. Cílem příspěvku jsou zejména praktická doporučení, jak formulovat interní normy upravující institucionální repozitáře a nastavit odpovědnost zaměstnanců za sdílená data.
 • PublikaceOtevřený přístup
  10 let s šedou literaturou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
  (2015) Budínský, Lukáš; Fabián, Ondřej
  Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se již 10 let systémově zabývá problematikou zpřístupňování akademické šedé literatury. Během této doby se jedno z prvních uložišť kvalifi kačních prací změnilo z uzavřeného, ručně aktualizovaného systému na plně automatizovaný a zcela otevřený repozitář s množstvím interakcí s vnitřním i vnějším prostředím. Přibyly nové typy dokumentů a byla představena řada nadstavbových služeb pro efektivní práci s šedou literaturou. Příspěvek bude založen na popisu současného stavu s nastíněním křižovatek k němu vedoucích.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Role akademické knihovny v šíření šedé literatury – případová studie: A. Mickiewicz University Repository
  (2015) Rychlik, Małgorzata
  Jedním z hlavních a rozhodujících strategických projektů jakékoliv univerzity nebo instituce zajišťující vyšší vzdělání, je v současnosti vytváření a rozvoj institucionálních repozitářů. Repozitář AMUR vznikl jako otevřený webový archiv univerzitních materiálů v roce 2010 a shromažďuje více než 11 000 různých digitálních objektů. Příspěvek popisuje typy dokumentů archivovaných v repozitáři se zaměřením na netradiční šedou literaturu. Rovněž budou prezentovány klíčové prvky repozitáře: metadatové standardy, pravidla pro archivaci, která stanoví kritéria pro jednotlivé typy dat, která mají být archivována, režim přístupu ke specifi ckým zdrojům a licenční politiku institucionálního repozitáře Amur. Kromě toho bude krátce zmíněno i zastoupení jazyků (polština, ofi ciální kongresové jazyky a další jazyky) a časové rozložení šedé literatury uložené v repozitáři
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cesta od institucionálního repozitáře k bázi znalostí – případová studie
  (2015) Kubrak, Weronika
  Znalostní báze Varšavské technologické univerzity není pouze institucionálním repozitářem, ale slouží také jako podpora vědeckých aktivit univerzitních zaměstnanců. Nesporným benefi tem této báze je, že dovoluje ukládat a prezentovat nejen publikované příspěvky, ale také např. patenty, projektové dokumentace a jiné výsledky profesních aktivit zaměstnanců univerzity a studentské disertace. Příspěvek prezentuje výhody tohoto systému, ve kterém jsou zkombinovány funkce klasického repozitáře a funkce báze znalostí.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Právní aspekty primárních výsledků vědy a výzkumu
  (2015) Myška, Matěj
  Tento příspěvek se zaměřuje na právní aspekty surové šedé literatury, která je chápána jako dosud nepublikované, prozatímní nebo nekompletní vědecké výsledky jako např. primární výzkumná data nebo pracovní verze vědeckých článků. Konkrétně se příspěvek zabývá dvěma problematickými oblastmi: 1) odpovědnosti za újmu vyplývající z nedostatečného (nebo dokonce zakázaného), využívání výsledků a možnostech omezení této odpovědnosti; 2) majetkovými právy k takové šedé literatuře a smluvním možnostem nakládat s ní poté, co byla nabídnuta k publikaci (tj. i otázky autorských práv k pre-printům, post-printům a vydavatelským verzím vědeckých článků).
 • PublikaceOtevřený přístup
  OA k vědeckým publikacím a výzkumným datům v Horizontu 2020
  (2015) Kratěnová, Jana
  Prezentace „OA k vědeckým publikacím a výzkumným datům v Horizontu 2020“ představí důvody pro zavedení povinnosti otevřeného přístupu k vědeckým informacím v Horizontu 2020, postup, jak splnit povinnost poskytovat OA k vědeckým publikacím a výzkumným datům, relevantní právní aspekty otevřeného přístupu a aktuální informace z pozice národního referenčního bodu pro vědecké informace a národního kontaktu pro právní otázky Horizontu 2020.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Workflow pro propojování výzkumných dat a šedé literatury v repozitáři
  (2015) Vompras, Johanna; Schirrwagen, Jochen
  Publikování dat z výzkumu je stále více považováno za součást výzkumného procesu. Zatímco pro publikování dat, která souvisí s publikovanými články, existují nařízení a doporučení od poskytovatelů podpory a vydavatelů časopisů, stále pociťujme nedostatek pravidel k publikování dat spojených se šedou literaturou. V příspěvku bude popsán uživatelsky přívětivý generalizovaný rámec (návod) pro prolinkování výzkumných dat se šedou literaturou, který je založen na multioborových příkladech z repozitáře PUB. Díky tomuto systému se jednak zvyšuje počet "šedých" ne-textových výstupů z výzkumu – včetně publikovaných dat – jednak se i zvyšuje sdílení a opětovné využití těchto výstupů vědeckou komunitou.
 • PublikaceOtevřený přístup
  INIS: Repozitář šedé literatury z oblasti jaderné energie
  (2015) Savić, Dobrica
  INIS, jedna z největších světových kolekcí zveřejněných informací o mírovém využití jaderné vědy a jaderných technologií, představuje mimořádný příklad mezinárodní spolupráce. Aktuálně na INISu participuje 130 států a 24 mezinárodních organizací. 154 členů INIS sdílí a zpřístupňuje své cenné informační zdroje z oblasti jaderné energie, stará se o archivaci těchto zdrojů a jejich zachování pro budoucí generace. Prezentace poskytne přehled funkcí databáze INIS, možnosti sdílení informací, způsoby organizace znalostí v databázi a plán na posílení kapacit. Příspěvek také upozorní na některé technologické trendy, současné problémy a budoucí vývoj INIS.
 • PublikaceOtevřený přístup
  4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
  (2011) Národní technická knihovna
  NTK ve spolupráci s VŠE pořádala 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťovala prezentaci a odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. Seminář kontinuálně sleduje stav řešení projektu, v jehož rámci bylo vytvořeno Národní úložiště šedé literatury (NUŠL). Projekt podpořilo v letech 2008 až 2011 Ministerstvo kultury ČR. V roce 2011 se projekt nacházel v závěrečné fázi a na semináři byly prezentovány výsledky, kterých bylo během řešení pilotního projektu dosaženo, a výhled do budoucnosti. Seminář byl určen knihovníkům, správcům sbírek, IT pracovníkům, ale i vedoucím pracovníkům a autorům, které zajímají možnosti zveřejňování výsledků výzkumné práce a možnosti získávání aktuálních dokumentů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2014: the value of grey literature
  (Národní technická knihovna, 2014) Národní technická knihovna
 • PublikaceOtevřený přístup
  3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
  (2010) Národní technická knihovna
  NTK společně s VŠE pořádala v roce 2010 již třetí ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci a podporuje odbornou diskusi problematiky šedé literatury v České republice. Prezentovaná témata reflektovala stav řešení projektu Národního úložiště šedé literatury, který podporuje v rámci programových projektů v letech 2008–2011 Ministerstvo kultury ČR pod názvem „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“. Seminář se posunul od teoretických přednášek, plánů a výchozích standardů prezentovaných v prvním ročníku k prezentacím řešení a převádění praktických ukázek. 3. ročník představil šedou literaturu z pohledu Akademie věd ČR, vysokých škol a archivů. Že je šedá literatura aktuálním tématem i na Slovensku osvětlila ve své přednášce Marta Dušková z Centra vedecko-technických informácií SR. Ani v roce 2010 nezůstala opomenuta autorská práva, a to v souvislosti s používáním Creative Commons licencí. Problematice tvorby a publikování odborné šedé literatury byl věnován další příspěvek v dopoledním bloku. Témata spojená se SW řešení v odpoledním bloku uvedl čestný host semináře Jerome Caffaro z CERNu, který představil českému publiku systém CDS Invenio pro správu digitálních knihoven z oblasti Open Source.
 • PublikaceOtevřený přístup
 • PublikaceOtevřený přístup
  Evaluace Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014
  (2014) Vyčítalová, Hana; Charvátová, Michaela
  Národní technická knihovna (NTK) uspořádala 7. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Prostřednictvím této akce je zajištěna českému publiku prezentace informací a aktualit o šedé literatuře v ČR i v zahraničí a příbuzných tématech. Konference se uskutečnila 22. října 2014 v Ballingově sále v Národní technické knihovně v Praze. K získání informací o názorech a spokojenosti účastníků konference vyl opět použit evaluační dotazník (viz. Příloha č. 2). Výsledky z dotazníků byly využity ke zhodnocení této akce a ke zlepšení přípravy, organizace a obsahové náplně příštího ročníku konference.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Dynamické zobrazování výsledků nejen z oblasti šedé literatury: „tematické stránky“
  (2014) Kocourek, Pavel
  Bude představeno dynamické zobrazování informací pro předem defi novaný okruh věcných témat, možnosti zobrazování výsledků a jejich uspořádání s využitím dat z Národního úložiště šedé literatury. Vše bude vysvětleno a předvedeno v praktické ukázce.