Publikace:
Ukládání datasetů do repozitáře ASEP

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

V databázi ASEP jsou uloženy bibliografi cké záznamy publikačních a aplikovaných výsledků vědeckého výzkumu pracovišť Akademie věd ČR od roku 1993. Databáze byla v roce 2012 rozšířena o repozitář, do kterého se ukládají plné texty dokumentů a od roku 2017 lze ukládat datové záznamy a datové soubory. Bibliografi cké záznamy výsledků lze propojit s metadatovými záznamy, uživatelé pak mají k dispozici nejen plný text výsledku, ale i data, na jejichž základě výsledek vznikl. Datový soubor má vlastní popis, metadata s využitím mezinárodních standardů. V příspěvku seznámíme posluchače s workfl ow repozitáře, popisem ukládaných datasetů a ukážeme různé typy uživatelských rozhraní.


The ASEP repository has provided bibliographic records deposit for the results of scientifi c research at the Czech Academy of Sciences since 1993. In 2012, the database was expanded to include a repository in which full text documents are stored. Since 2017, ASEP also supports data records and data fi le storage. The bibliographic records of the results can be linked to metadata records so that the user gets not only the full text of a result, but also the data on which the result is based. Each dataset has its own description and metadata follows international standards. In the paper, we will introduce the repository workfl ow, describe dataset deposit and international standards used as well as different types of user interfaces.

Popis
Klíčová slova
datový repozitář, Akademie věd ČR, ASEP, data repository, The Czech Academy of Sciences
Citace