Osoba:
Myška, Matěj

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Myška
Křestní jméno
Matěj
ORCID iD
0000-0002-6785-3679
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 8 z 8
 • PublikaceOtevřený přístup
  Zpřístupnění bibliografických dat Katalogu NTK a Národní databáze ISSN za podmínek odpovídajících režimu Open Definition
  (Masarykova univerzita, 2011-12-17) Polčák, Radim; Myška, Matěj; Šavelka, Jaromír
 • PublikaceOtevřený přístup
  Právní aspekty primárních výsledků vědy a výzkumu
  (2015) Myška, Matěj
  Tento příspěvek se zaměřuje na právní aspekty surové šedé literatury, která je chápána jako dosud nepublikované, prozatímní nebo nekompletní vědecké výsledky jako např. primární výzkumná data nebo pracovní verze vědeckých článků. Konkrétně se příspěvek zabývá dvěma problematickými oblastmi: 1) odpovědnosti za újmu vyplývající z nedostatečného (nebo dokonce zakázaného), využívání výsledků a možnostech omezení této odpovědnosti; 2) majetkovými právy k takové šedé literatuře a smluvním možnostem nakládat s ní poté, co byla nabídnuta k publikaci (tj. i otázky autorských práv k pre-printům, post-printům a vydavatelským verzím vědeckých článků).
 • PublikaceOtevřený přístup
  Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data
  (2013) Myška, Matěj
  Příspěvek se zaměřuje na právní aspekty licencování výzkumných dat pod veřenými licencemi a/nebo za podmínek Open Definition. Po obecném představení souvisejících základních institutů autorského práva jsou specificky analyzovány licence Creative Commons 4.0, Open Data Commons Open Database License a Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Osiřelá díla a díla na trhu nedostupná po novele autorského zákona
  (2017) Myška, Matěj
  Navrhovaný příspěvek se zaměří na změny, které přinesla poslední velká novela autorského zákona (zákon č. 102/2017 Sb.) pro paměťové instituce. Specifi cky se pak zaměří na problematiku děl osiřelých a děl nedostupných na trhu. Příspěvek provede základní analýzu přijaté úpravy, představí její limity a dopady na knihovnickou praxi. Pozornost bude věnována i připravovaným změnám v této oblasti v právních aktech Evropské unie, zejména pak návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů
  (Národní technická knihovna, 2019-10-17) Myška, Matěj
  Pro činnost knihoven a repozitářů jsou z nově přijaté směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nejrelevantnější ustanovení týkající se výjimek a omezení. Tento příspěvek se ale zaměří na ostatní ustanovení (zejména opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva, tj. zprofanovaný čl. 17, týkající se užívání chráněného obsahu poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a čl. 15. týkající se práv k publikacím). Příspěvek podává přehled a kritický rozbor možného dopadu těchto ustanovení a analyzuje možnosti českého zákonodárce při jejich implementaci.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Text a data mining šedé literatury pro vědecké účely
  (2016) Myška, Matěj
  Příspěvek zkoumá možnosti uživatelů jak legálně realizovat text a data mining nad repozitáři šedé literatury (a v nich obsažených dokumentech) pro vědecké účely bez souhlasu provozovatele repozitáře šedé literatury a nositelů práv k jednotlivým dokumentům. Nejprve je analyzován rozsah omezení výlučných práv (autorské právo, zvláštní práva pořizovatele databáze) a následně je prozkoumán význam pojmu „vědecké účely“ v příslušných regulačních nástrojích. V poslední části je představeno debatované omezení exkluzivních práv pro TDM pro vědecké účely.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Zveřejňování závěrečných prací a autorské právo
  (Národní technická knihovna, 2018-10-24) Myška, Matěj
  Příspěvek podává základní přehled problematiky zveřejňování závěrečných prací z hlediska autorského práva. V první části je představen smysl a účel tohoto autorskoprávního omezení, jakož i dosavadní vývoj právní regulace. Pozornost je věnována identifikaci jednotlivých zájmů, které při jeho aplikaci mohou stát v kolizi. Druhá část se věnuje aktuální právní úpravě a identifikuje její problémy, zejména ve vztahu k online zveřejňování závěrečných prací. Poslední část navrhuje možná řešení těchto problémů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Creative Commons 4.0
  (2014) Myška, Matěj
  Příspěvek se zaměří na nové licence Creative Commons 4.0 a možnosti a limity jejich využívání pří zpřístupňování šedé literatury, a to i v kontextu rekodifi kace soukromého práva v České republice.