Publikace:
Creative Commons 4.0

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek se zaměří na nové licence Creative Commons 4.0 a možnosti a limity jejich využívání pří zpřístupňování šedé literatury, a to i v kontextu rekodifi kace soukromého práva v České republice.


The paper will focus on the new Creative Commons 4.0 licences and the possibilities and limits of their use in making gray literature available in the context of the recodification of private law in the Czech Republic.

Popis
Klíčová slova
Creative Commons, veřejné licence, Creative Commons, public licence
Citace