Repozitáře a metadata obecně

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 12 z 12
 • PublikaceOtevřený přístup
  Memorandum o spolupráci mezi CESNET, Národní technickou knihovnou a Masarykovou univerzitou při řešení projektů NRP, CARDS a EOSC-CZ z Operačního programu Jan Amos Komenský a jejich udržitelnosti
  (Národní technická knihovna, 2024) CESNET; Národní technická knihovna, National Library of Technology; Masarykova univerzita, Masaryk University
  Hlavním cílem spolupráce Signatářů je společné úsilí směřující k vytvoření ekosystému služeb a nástrojů zajišťujících implementaci EOSC v ČR, vytvoření Národní datové infrastruktury (NDI), jejích součástí a služeb, jak je rámcově zachyceno v Architektuře implementace EOSC v ČR.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výroční konference NTK 2023: Projekt CARDS
  (Národní technická knihovna, 2024) Štogr, Jakub
  Příspěvek o uplynulém vývoji a aktivitách projektu CARDS.
 • PublikacePouze metadata
  Cestovní zpráva - Data Spaces Symposium
  (Národní technická knihovna, 2024) Černohlávková, Petra
  Cestovní zpráva z Data Spaces Symposium.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Požadavky Open Science v OP JAK - výzvy Špičkový výzkum
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva
  Seminář pro příjemce Operačního programu Jan Amos Komenský nastiňuje požadavky otevřené vědy v rámci programu, kterými jsou například otevřený přístup k publikacím, správa výzkumných dat či licencování.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Open Science ve výzvách OP JAK
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva; Jirát, Jiří; Černohlávková, Petra; Schätz, Martin
  Přednáška z interního semináře pro MŠMT.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - International Data Week 2023: A Festival of Data
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Černohlávková, Petra; Heringová, Hana; Vyčítalová, Hana
  Účelem cesty byla účast na konferenci International Data Week 2023. Konference zahrnovala RDA 21st Plenary, setkání a prezentace výstupů pracovních a zájmových skupin RDA a přednášky vědecké konference SciDataCon. Účelem cesty bylo zjistit nové trendy v oblasti výzkumných dat, zúčastnit se zejména přednášek s vazbou na perzistentní identifikátory, práci s metadaty, interoperabilitu a evidenci repozitářů a navázat osobní kontakty s odborníky z dalších institucí. Na konferenci byl prezentován poster „National PID Support in the Czech Republic: Where we are headed“ Petrou Černohlávkovou a Hana Heringovou a proběhla osobní účast Hana Vyčítalové na schůzce pracovní skupiny RDA Data Repository Attributes
 • PublikaceOtevřený přístup
  Analýza mezinárodních metadatových schémat pro popis výzkumných dat
  (Národní technická knihovna, 2023-12-19) Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra; Klímek, Jakub
  Tato analýza se zabývá univerzálními metadatovými schématy pro popis výzkumných dat užívanými v mezinárodním prostředí a jejím cílem je definovat užší výběr schémat, která budou následně posuzována za účelem stanovení základního metadatového modelu pro popis výzkumných dat, který zároveň poslouží jako výměnný formát mezi repozitáři v nově vznikajícím českém prostředí Národní datové infrastruktury/Národní repozitářové platformy a Národním metadatovým adresářem a dalšími (mezinárodními) agregátory. Základní model by měl stanovit minimální popisné prvky pro datové sady dostatečně obecné, aby byl model použitelný ve všech oborech a zajistil interoperabilitu základních metadat napříč obory. Základní model bude sloužit pro jednotné vyhledávání nad metadaty výzkumných dat v Národním metadatovém adresáři. Na základní model pak budou navazovat nejrůznější oborová rozšíření, která by měla zjistit dostatečně detailní popis výzkumných dat a přispět tak k znovuvyužití dat. Vybrané univerzální metadatové schéma nebo schémata mohou být použita buď v zavedené standardní podobě nebo s drobnými úpravami či doplněnými prvky dle potřeb české komunity VaVaI.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Certifikovaný kurz Data Steward
  (Národní technická knihovna, 2023-12-07) Podloucká, Karolina
  Účelem cesty byla účast na Data Steward kurzu, pořádaném Vídeňskou univerzitou. Již druhým rokem organizuje postgraduální centrum Vídeňské univerzity placený certifikovaný kurz zaměřený na problematiku data stewardů (správců dat) a souvisejících témat. Jeho cílem je připravit stávající a nové zaměstnance na roli datových stewardů. Kurz je určen zejména pro vědecké pracovníky, doktorandy a zaměstnance podpory výzkumu (knihovníci, IT pracovníci, aj.). V České Republice je pozice data stewardů stále poměrně nové téma, i když s rychlým rozvojem. Absolvování tohoto kurzu pomůže zlepšit služby zaměřené na podporu správy výzkumných dat, které NTK poskytuje české výzkumné a akademické obci, případně umožní jejich záběr rozšířit.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Úvod do metadat II: metadata v kontextu NRP
  (Národní technická knihovna, 2023) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana; Šimek, Miroslav; Klímek, Jakub
  Druhý blok webináře k úvodu do metadat navazuje na první blok (8.6.2023) a skládá se z několika kratších přednášek. V úvodu je shrnuto, co zaznělo v prvním bloku. Druhá část doplňuje informace o užívaných formátech (jazycích) pro metadatová schémata, představeny jsou zejména JSON, JSON-LD a YAML. Významnou částí je úvod do otevřených dat a schématu DCAT. Blok je zakončen představením schématu DataCite, které je nezbytné respektovat kvůli získávání identifikátoru DOI pro výzkumná data. Následují otázky účastníků a diskuse.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Interoperabilita metadat v EOSC
  (Národní technická knihovna, 2023) Černohlávková, Petra; Růžička, Michal
  Správa výzkumných dat se má řídit FAIR principy, které se vztahují stejně tak i na metadata o výzkumných datech. Interoperabilita metadat představuje klíčovou roli v nalezitelnosti a dostupnosti objektů, které popisují. Interoperabilita by měla být zajištěna skrze metadatové standardy či metadatová schémata, na kterých se daná komunita shodne, také na přenosu sémantického významu atributů a vytváření vazeb mezi jednotlivými entitami. Podoba schémat je často také ovlivněna technickým řešením softwarů, ve kterých jsou aplikovány. Jedná se v současnosti o velmi heterogenní prostředí s nedostatečnou mírou dokumentace. O to zásadnější harmonizace práce s metadaty hraje roli v naplenění implementace propojeného výzkumného prostoru EOSC. V této přednášce se budeme zabývat problematikou interoperability metadat v rámci národní datové infrastruktury a souvisejících plánech pro harmonizaci práce s metadaty v České republice.
 • PublikaceOmezený přístup
  Agenda a kontext Centra repozitářů a PID
  (Národní technická knihovna, 2023-01-24) Černohlávková, Petra
  Prezentace z interního školení vedoucí Centra repozitářů a PID pro spolupracující zaměstnance NTK, konaného 24. ledna 2023.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Memorandum o spolupráci mezi Národní technickou knihovnou a Masarykovou univerzitou při řešení IPs CARDS a EOSC-CZ a jejich udržitelnosti
  (2022) Masarykova univerzita, Masaryk University; Národní technická knihovna, National Library of Technology