Publikace:
Vyhodnocení průzkumu Národní technické knihovny "NTK pro příští desetiletí"

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Národní technická knihovna (NTK) je součástí kampusu vysokých škol v pražských Dejvicích, kde sídlí od r. 2009. NTK plní funkci veřejné i akademické knihovny. Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření „NTK pro příští desetiletí“, které proběhlo v červnu a červenci 2020. Hlavním cílem šetření bylo zjištění potřeb, návyků a preferencí uživatelů NTK pro potřeby plánované modernizace prostorů knihovny a také pro další zkvalitňování služeb. V rámci dotazníkového šetření byly zkoumány jednak zkušenosti uživatelů se stávajícími prostory, vybavením, informačními zdroji a službami NTK, ale také studijní a pracovní návyky studentů a vyučujících. Respondenti byli osloveni v rámci tzv. účelového výběru tak, aby výzkumný vzorek obsahoval jak uživatele NTK, tak i studenty a vyučující z řad partnerských univerzit, kteří služeb NTK nevyužívají. Do šetření se zapojilo 2027 respondentů, přičemž celý dotazník vyplnilo 1030 respondentů. Při vyhodnocení bylo využito popisných statistických metod a testování závislosti. Důležitým faktorem, který ovlivnil jak sběr, tak výsledky tohoto šetření bylo, že probíhalo v období pandemie COVID-19, což mělo, jak naznačily výsledky, výrazný vliv na možnosti využívání knihoven i informační chování respondentů. Výsledky šetření ukazují, že respondenti jsou celkově s NTK, jejími prostory, zařízeními, informačními zdroji a službami spokojeni. Kladně byl hodnocen moderní prostor, samoobslužný provoz, atmosféra uvnitř NTK, přístup ke zdrojům a dlouhá otevírací doba. Naopak respondenti nebyli spokojeni zejména s počtem studijních míst (včetně těch pro individuální studium), dostupností elektrických zásuvek a hlukem. Zpráva poskytuje faktografický materiál o uživatelích NTK a o jejich studijním a pracovním chování, ale může být využita také pro zlepšování služeb a prostorů akademických a veřejných knihoven obecně. Výstupy z šetření byly průběžně sdíleny s architekty, kteří připravují návrh přestavby veřejných prostor knihovny, a posloužily pro úpravy architektonického návrhu. Na základě dat byla vedení NTK předána doporučení pro zlepšení provozu a služeb NTK, přičemž některá z nich už byla realizována.


The National Library of Technology (NTK) has been a part of the Dejvice university campus in Prague since 2009. NTK is both a public and an academic library. This report presents the results of a questionnaire survey, “NTK for the next decade,” which took place in June-July 2020. The main objective of the survey was to determine the needs, habits, and preferences of NTK users in order to provide insight into a planned modernization of the library and further improvement of services. The survey explored users’ experiences with existing NTK spaces, equipment, information resources, and services, as well as the study and work habits of students and lecturers. Respondents were selected using a purposive sampling methodology so that the research sample included NTK patrons and also students and professors from partner universities who did not use NTK services at the time of the survey. The survey involved 2,027 respondents, with 1,030 respondents completing the full survey. Descriptive statistical methods and dependency testing were used to evaluate responses. An important factor that influenced both data collection and results was that it was conducted during the COVID-19 pandemic, which had a significant impact on library usage options and as survey results showed, respondents information seeking behaviors. The results showed that respondents were generally satisfied with the NTK (its spaces, equipment, information resources, and services). The library’s modern spaces, self-service equipment, atmosphere, access to resources, and long opening hours were positively rated. Respondents were particularly dissatisfied with the lack of more spaces for studying (including for individual studying), the limited availability of electrical outlets, and noise. This report provides an evidence-based perspective on NTK users and their study and working behaviors, but could also be used to improve the services and facilities of other academic and public libraries. The findings have been shared, on an ongoing basis, with the architects preparing the design for the modernization of the library’s public areas, and have been used to inform the architectural plans. Recommendations for improving NTK services were also presented to the library’s management team and some recommendations have already been implemented.

Popis
Klíčová slova
akademické knihovny, budovy knihoven, design knihoven, prostory knihoven, academic libraries, služby knihoven, library buildings, library design, uživatelské chování, library spaces, library services, uživatelský průzkum, user behavior, user survey, Národní technická knihovna, National Library of Technology
Citace